วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

ข้อสอบวิชา Multimedia

1. Multimedia หมายถึง การรวมสื่อต่าง ๆ กันของ เสียง, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ในโลกของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย(Multimedia) เป็นส่วนย่อยของไฮเปอร์มีเดีย(Hypermedia) ซึ่งเป็นระบบที่รวมกันระหว่างสื่อต่าง ๆ ในมัลติมีเดีย พร้อมกับ ไฮเปอร์เท็กซ์(Hypertext) ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสื่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ศาสตร์ เข้ามาเป็นส่วนช่วยให้ข้อมูลที่เป็นสื่อต่าง ๆ เหล่านั้น เปลี่ยนแปลงสภาพมาเป็นสื่อแบบดิจิตอล (Digital) และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า Hyperlink เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
2. จงบอกประโยชน์ของ Multimedia มาอย่างละเอียด
2.1 ด้านการเรียนการสอน อันส่งผลให้เกิดระบบห้องสมุดแบบดิจิตอล (Digital Library) การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) และการเรียนการสอนแบบกระจาย อันส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
2.2 ด้านธุรกิจ ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า E-Commerce อันจะช่วยให้การนำเสนอสินค้า มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม
2.3 ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ต้องอาศัยสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้นเทคโนโลยีนี้ จึงมีความสัมพันธ์กับ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม อย่างแยกกันได้ยากมาก
2.4 ธุรกิจการพิมพ์ คือธุรกิจที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อันจะส่งผลให้หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น และปัจจุบันก็มี E-Magazine หรือ E-Book ออกมาอย่างแพร่หลาย
2.5 ธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วย จะทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม
2.6 ธุรกิจโฆษณา และการตลาด มีความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันจะช่วยดึงดูดคนเข้ามาชม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความแปลกใหม่
2.7 การแพทย์และสาธารณสุข ปัจจุบันมีการสร้างสื่อเรียนรู้ด้านการแพทย์ ช่วยให้ประชาชนทั่วไป มีความสนใจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง
2.8 นันทนาการ เป็นบทบาทที่สำคัญมาก ทั้งในรูปของเกม การเรียนรู้ และ VR

จงอธิบายเทคโนโลยี Multimedia มาอย่างละเอียด
1. เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียง
การบันทึกเสียงใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แบบที่เป็นมัลติมีเดีย ต้องใช้วิธีการที่คล้ายกับการบันทึกภาพเข้าไปในคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปแสดงเป็นเสียงได้ใหม่อย่างถูกต้อง มีรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 รูปแบบมาตรฐานคือ

1 Waveform (WAV) ใช้วิธีการบันทึกเสียงจริง ๆ เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเดียวกับการบันทึกเสียงลงในแผ่นซีดีเสียง (Audio CD) โดยการจำลองความถี่ (Sampling) เพื่อแทนข้อมูลที่เป็นเสียงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล คุณภาพของเสียงที่ได้จะเหมือนจริง แต่จะมีขนาดของข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่ บางครั้งต้องอาศัยการบีบอัดข้อมูล (Compression) เพื่อให้มีขนาดลดลง
2.Musical Instrument Digital Interface (MIDI) ใช้วิธีการจำลองเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดขึ้นมาใหม่ โดยบันทึกข้อมูลเป็นข้อมูลของเครื่องดนตรีและโน้ต เก็บเป็น ข้อมูลเอาไว้ และสร้างเสียงดนตรีเลียนแบบเสียงจริง ๆ ขนาดของข้อมูลเสียงจะมีขนาดเล็กกว่า WAV มาก แต่จะไม่สามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับเสียงจริง ๆ ได้ โดยเฉพาะไม่สามารถจำลองเสียงของนักร้องได้เหมือนจริง เหมาะสำหรับการบันทึกเพลงที่เป็นเพลงบรรเลง และมีการ์ดเสียงที่มีอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจำลองเสียงเครื่องดนตรีได้อย่างสมจริง
2. เทคโนโลยีด้านวีดีโอ
วิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถนำเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ การจัดเก็บ การประมวลผล การปรับแต่ง การใช้งาน การเรียกหา สืบค้น การส่งกระจาย มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณ การเข้าและถอดรหัส การส่งข้อมูล การทำงานร่วมกับสื่ออื่นๆ วิดีโอ เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดความน่าสนใจในการนำเสนอ
3. เทคโนโลยีเกี่ยวกับรูปภาพ
เป็นการพัฒนา และประยุกต์ใช้ภาพ การจัดการฟอร์แมต คลังภาพ การค้นหา การสร้าง และตกแต่งภาพ ได้แก่
1 รูปวาด หรือรูปภาพ เกิดขึ้นจากการสร้างภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสร้างภาพชนิดต่าง ๆ
2 ภาพถ่าย (Photographic) หรือ ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นรูปภาพที่มีอยู่ ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เราต้องการนำเข้ามาทำให้เป็นรูปแบบดิจิตอลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ทำหน้าที่แปลงรูปภาพภายนอก ให้กลายมาเป็นรูปแบบของข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ
1. เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)

2. กล้องดิจิตอล (Digital Camera)


4. เทคโนโลยีด้านข้อความ
ข้อความ ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์พิเศษ เป็นต้น การสร้างและแสดงผลข้อความ(Text) ในการแสดงออกถึงข้อมูลข่าวสาร อุปกรณ์ที่ใช้สร้างข้อมูลแบบข้อความ คือ แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งมีรูปแบบการวางตัวอักษรบางส่วนเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป และมีปุ่มพิเศษบางปุ่มเพิ่มเติม สำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะด้วย

5. เทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ (Animation & 3DTechnology) เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแสดงผล ด้นภาพเคลื่อนไหว ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพเสมือนจริง (VR - Visual Reality) การสร้าง ตกแต่ง ประมวลผล การใช้งาน

6. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการพัฒนา (Authoring System Technology)คือ เทคโนโลยีที่ได้พัฒนา เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับ งานพัฒนามัลติมีเดีย ในรูปของ ซอฟต์แวร์ช่วย ในการนำข้อมูล เนื้อหา (Content) เข้าไปเก็บตามสื่อรูปแบบต่างๆ ที่วางไว้ เพื่อนำเสนอ เช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ หรือการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ
7. เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการศึกษา
เทคโนโลยีกับระบบการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อนำเอา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้กับ ระบบการศึกษา ในรูปของ CAI - Computer Aided Instruction, CBT - Computer Based Training ตลอดจนงานประชาสัมพันธ์ โฆษณา สร้างภาพยนตร์
8. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นการนำเอามัลติมีเดีย มาใช้ด้านงานพิมพ์ เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับงานพิมพ์ มีรูปแบบที่โดดเด่น และนำเสนอ หรือพิมพ์ลงสื่อได้หลากรูปแบบ เช่น งาน DTP - Desktop Publishing, CD-ROM Title & Publishing
9. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระจาย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระจาย (Broadcasting & Conferencing) ส่งเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่สัญญาณ เช่น Conference, Multicasting Backbone เป็นต้น
10. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
เนื่องด้วยข้อมูลด้านมัลติมีเดีย มักจะมีขนาดโต ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับสื่อบันทึกข้อมูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งเกี่ยวกับรูปแบบของสื่อ รูปแบบการบีบอัดข้อมูล รูปแบบการบันทึกข้อมูล11. เทคโนโลยีเกี่ยวกับWWW & HyperText
โดยจะช่วยให้เกิดการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบที่นิยมมากที่สุด และเร็วที่สุด ผ่านระบบ WWW และมีระบบโต้ตอบด้วยเทคโนโลยี HyperText & HyperMedia
12. คลังข้อมูล
ซึ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากๆ และการเรียกค้นภายหลัง เช่น Photo & Image Server, AVI archives


วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550